تجهیزات بخش داخلی

دستگاه های مستقر در بخش داخلی:

دستگاه نوار قلب - ECG

ویدئو آندوسکوپ

ست کامل افتالموسکوپ

ست کامل معاینه