مراحل پذیرش

 

v      ورود مراجعین

v      تشکیل پرونده یا پرونده یابی

v      ارجاع به بخش داخلی و معاینه

v      پیگیری مراحل ویزیت و درمان

v      ارائه خدمات جانبی

v      نشستن در سالن انتظار

v      در صورت لزوم ارجاع به سایر بخش ها

v      نشستن در سالن انتظار

v      ترخیص