بخش های تخصصی

مجموعه دارای بخشهای تخصصی زیر میباشد:


                    - داخلی                    - جراحی


                    - رادیولوژی
و سونوگرافی


                    - آزمایشگاه ها