اهداف و شرح خدمات

ü      مشتری مداری

v     سرعت در انجام کار

v     کسب رضایت مشتری

v     اخذ انتقادات و پیشنهادات

ü      مدیریت پذیرش

v     طبقه بندی کردن کلیه پرونده ها

§         تخصیص شماره در دو دفتر

§         بر اساس حروف الفبایی و آخرین مورد پذیرش

ü      پیگیری مراحل ویزیت و درمان

v     تماس تلفنی با پرونده های قدیمی

v     پیگیری وضعیت درمان

ü      معرفی خدمات جدید

ü      ارائه خدمات جانبی

v     دارو، سموم و واکسن

v     غذا و مکمل

v     لوازم( قلاده، خاک گربه و...)

 ü      خدمات بیمه ای وشناسنامه و...