آزمایشگاهها

بخش آزمایشگاهها:

قسمت عمده ای از فعالیتهای آزمایشگاهی درمانگاه مربوط به پذیرش نمونه های بالینی

ارجاعی در آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.


زیر مجموعه های آزمایشگاهی درمانگاه شامل:


-     آزمایشگاه باکتریولوژی (باکتری شناسی)


-     آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی (آسیب شناسی بالینی)


-     آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی)


-     آزمایشگاه مایکولوژی (قارچ شناسی)


-     آزمایشگاه مولکولاربیولوژی (زیست شناسی مولکولی و PCR )


-     آزمایشگاه پارازیتولوژی (انگل شناسی)