ریاستریاست درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی

نام و نام خانوادگی:    غلامرضا  عابدی چم حیدری     

رشته تحصیلی :
   جراحی دامپزشکی

مدرک تحصیلی :   
دکترای تخصصی

مرتبه :
   دانشیار

روزمه (CV) و تارنما