تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه های مستقر در بخش آزمایشگاهها:

•    دستگاه های Cell counter و  ELISA

•    دستگاه اتوآنالایزرBT1500

•    انواع سانتریوفوژ

•    دستگاه فلیم فتومتر

•    انواع فور و اتوکلاو

•    اسپکتروفتومتر

•    دستگاه PH متر

•    الکتروفورز

•    دستگاه PCR

•    انواع آون

•    هود لامینار فلو

•    انواع انکوباتور

•    میکروسکوپ های فاز کنتراست

•    میکروسکوپ و لوپ های تشخیصی