آسیب شناسی بالینی

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی (آسیب شناسی بالینی)

شرح خدمات:

- انجام کلیه آزمایشات روزمره:

•    اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی سرم خون با روشهای دستگاهی و دستی از قبیل:

       گلوکز ، تری گلیسرید ،کلسترول ، توتال پروتئین، و ....

•    شمارش سلولهای خونی WBC, RBC همچنین اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت و....

•    اندازه گیری سدیم پتاسیم و لیتیم

•    تشخیص سرمی بسیاری از بیماریها

•    اندازه گیری هماتوکریت و شاخص های هموگلوبین

•    اندازه گیری PH

•    جدا کردن باند های مخلوط پروتئین ها

- انجام تحقیقات ارجاع شده از سایر بخش ها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و خدماتی.