آسیب شناسی

آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی)

شرح خدمات:

- انجام کلیه آزمایشات روزمره:

•    تهیه نمونه های بافتی مرضی

•    بررسی تشخیص میکروسکوپیک بیماریها

- انجام تحقیقات ارجاع شده از سایر بخش ها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و خدماتی.