قارچ شناسی

آزمایشگاه مایکولوژی (قارچ شناسی)

شرح خدمات:

- انجام کلیه آزمایشات روزمره:

پذیرش نمونه های بالینی ارجاعی از درمانگاه

بررسی نمونه ارجاعی از نظر کیفیت

ثبت نمونه

ثبت سوابق با اهمیت

بررسی نمونه از نظر ماکروسکوپی

بررسی نمونه از نظر میکروسکوپی با روشهای مختلف ازقبیل KOH, LCB, MB, ….

کشت نمونه  بالینی در محیط های مخصوص بر اساس نوع نمونه

تهیه برشهای بافتی در صورت لزوم و رنگ آمیزی بافتی انجام آزمایشات تخصصی

برای تشخیص نمونه که مشتمل بر تشخیص های فنوتیپی و ژنوتیپی

(مبتنی بر بیولوژی مولکولی)

- انجام تحقیقات ارجاع شده از سایر بخش ها و ارائه خدمات

آموزشی و پژوهشی و خدماتی.