انگل شناسی

آزمایشگاه پارازیتولوژی (انگل شناسی)


شرح خدمات:

- انجام کلیه آزمایشات روزمره:

•    تهیه نمونه های انگلی

•    بررسی تشخیص میکروسکوپیک بیماریها

- انجام تحقیقات ارجاع شده از سایر بخش ها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و خدماتی.