زیست شناسی مولکولی

آزمایشگاه مولکولاربیولوژی (زیست شناسی مولکولی و PCR )

شرح خدمات:

- انجام کلیه آزمایشات روزمره:

•    تهیه نمونه های بافتی PCR

•    مراحل بعدی باید در درمانگاه شهریار پیگیری شود.

- انجام تحقیقات ارجاع شده از سایر بخش ها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و خدماتی.